Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


25. Mai 2017

Joh 3,1-18 (Uni Hd)

Zusammenfassung vom 22.05.

Wir besprachen Joh 3,1-18. Falls das zu viel werden sollte, drosseln wir das Tempo nach Pfingsten etwas, bitte aber zuerst versuchen! Segmentiert sieht der Text so aus:

3 1a Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων,

b Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ,

c ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

2 aα οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b ῥαββί,

c οἴδαμεν

dα ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος·

dβ οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ ? ποιεῖν

dγ ἃ σὺ ποιεῖς,

e ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ‘ αὐτοῦ.

3 a ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

c ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν,

d οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

4 a Λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος·

b πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν;

cα μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν

cβ καὶ γεννηθῆναι;

5 a ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·

b ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

c ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος,

d οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

6 a τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν,

b καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.

7 α μὴ θαυμάσῃς

β ὅτι εἶπόν σοι

γ δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

8 aα τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ

aβ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις,

bα ἀλλ‘ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται

bβ καὶ ποῦ ὑπάγει·

c οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.

9 aα Ἀπεκρίθη Νικόδημος

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;

10 aα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

bα σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ

bβ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; (more…)

20. Mai 2017

Grundorientierung Bibel (TUD)

Protokoll: Friederike Götz

 1. Organisatorisches

Grundlage der heutigen Sitzung ist das 4. Kapitel „Das chronistische Geschichtswerk und andere nachexilische Literatur“ aus dem Buch „Bibelkunde“ von Lukas Bormann.

Zu Beginn des Seminars wird von Herrn Pöttner die Möglichkeit geboten Rückfragen zum Protokoll zu stellen. Es werden keine Rückfragen gestellt. Die Teilnehmerliste wird herumgegeben.

 1. Seminarinhalte

Die Bücher Esra und Nehemia hängen mit der 1. und 2. Chronik eng zusammen. Die Texte sind ab der Zeit der griechischen Vorherrschaft weltweit verbreitet worden.

Die Bücher Esra und Nehemia:

König Kyros wird in der Bibel erwähnt: Eine Wende tritt ein, in dem die Gefangenen im Babylonischen Exil nach Judäa zurückkehren können. Die Bücher erzählen diese Geschichte bis zum Neubau des Jerusalemer Tempels. In diesen Erzählungen wird auch von der Zerstörung und Neuerrichtung der Stadtmauer erzählt. Dies bildet den Hintergrund der Bücher Esra und Nehemia. (more…)

19. Mai 2017

Theologie des Neuen Testaments (TUD)


Protokoll zur Sitzung am 16.5. von MK

Thema: Mt 5, 21-26 Du sollst nicht töten – Worum geht es?

Die entsprechenden Bibelstellen entstammen der Lutherübersetzung 2017.

Der erste Teil, Verse 21-22:

21 Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist (2. Mose 20,13; 21,12): »Du sollst nicht töten«; wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein.

22 Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Du Nichtsnutz!, der ist des Hohen Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr!, der ist des höllischen Feuers schuldig.

Der Text startet eine Reihe in der Bergpredigt und wird bis 5, Vers 48 ähnlich fortgeführt.

Die erste Idee zum Text: eine neue Auslegung des Tötungsbegriffs. (more…)

18. Mai 2017

Johannesprolog (Uni Hd)


Zusammenfassung vom 15.05.

Wir besprachen 1,15-18 und kamen dann zu einer narrativen Gesamtsicht des Johannesprologs.

15 aα Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ

aβ καὶ κέκραγεν λέγων·

b οὗτος ἦν ὃν εἶπον·

c ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν,

d ὅτι πρῶτός μου ἦν.

16 aα ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν

aβ καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·

17 a ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη,

b ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

18 a Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·

bα μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς

bβ ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

Wir erörterten zunächst die Rede von der δόξα (1,14bc), zumeist in der LXX Übersetzung von hebr. כּבוֹד ([kabod] Schwere, Gewicht, aber auch Glanz, was m. E. die beste Übersetzung ist; vgl. auch M. Frettlöh, Gott Gewicht geben, 2005 u. ö.). Wesentlich sind die Stellen, die sich auf Mose beziehen, etwa im „Zelt der Begegnung“ (Ex 25ff). Der Prolog scheint darauf anzuspielen. Es ist möglich, dass ἐσκήνωσεν in 1,14 aβ das tut. Der Logos hat mithin eine wahrnehmbare, sichtbare, schaubare Glanzgestalt, die seine Göttlichkeit bezeichnet. Und jene Kinder Gottes haben sie geschaut. Das ist ein wichtiges Thema des Johannesevangeliums.

Mit 1,15 beginnt wieder eine Johannes-der-Täufer-Passage. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch V. 16-18 dazugehören (vgl. 3,27ff). Wahrscheinlich hat aber die alte Hymnus-These recht, dass dem Prolog ein urchristliches Lied über die Weisheit bzw. den Logos zugrunde liegt, das die Kinder Gottes singen – und dies mit der palästinischen Situation in Vv. 6-8 bzw. V. 15 verbunden wird (Thyen, z. St.), wobei auf die synoptischen Evangelien angespielt wird.
(more…)

12. Mai 2017

Theologie des Neuen Testaments (TUD)

Einführung in die exegetischen Methoden, die Bergpredigt

Stundenprotokoll
Julian Philipp Bergmann | 2859495
Bachelor of Education


Protokoll vom 09.5.2017

Der heutige Text ist dramatisch wichtig, jedenfalls in der Auslegungsgeschichte, Matthäus 5, Vers 17-20. Die Frage wird in den Raum geworfen, warum dies ein eigener Text ist, der sich klar von Vers 17 abgrenzt, was die Aufgabe der letzten Sitzung für heute war. Was berechtigt Vers 17-20 als eigenen Text vom Vortext abzusetzen? Es ist eine Abgrenzung von dem, was das Publikum denken könnte. Das ist eine Vorstellung, wie man die Bergpredigt auf keinen Fall verstehen sollte. (more…)

Grundorientierung Bibel (TUD)

Protokoll für das Seminar Grundorientierung Bibel

Stundenprotokoll vom 9. Mai 2017

Julian Philipp Bergmann | 2859495

Bachelor of Education


Kapitel 3 (Bormann)

Man nimmt an, dass solche Erzählungen aus der sogenannten Geschichte Israels eben durch ein bestimmtes Schema vereinigt worden sind, dass in erster Linie dem 5. Buch Mose (Deuteronomium) entstammt, wovon wir am Ende der letzten Sitzung, Deuteronomium 30, Vers 15ff, uns angesehen haben. (more…)

10. Mai 2017

Das Johannesevangelium (Uni Hd)

Zusammenfassung vom 08.05.

Ich füge jeweils den besprochenen Text in segmentierter Form ein, sodass stets ein klarer Bezug vorhanden ist. Am 08.05. wurde Joh 1,1-14 erörtert.

11a Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

1b καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

1c καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
3a πάντα δι′ αὐτοῦ ἐγένετο,

3b καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4a ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

b καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

5 a καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,

b καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6 a Ἐγένετο ἄνθρωπος,

b ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ,

c ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

7 aα οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν

aβ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός,

b ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι′ αὐτοῦ.

8 a οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,

b ἀλλ′ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.
(more…)

7. Mai 2017

Bibelkunde Heidelberg

Esra, Nehemia und Ester

Die drei zu besprechenden Bücher nehmen auf eine Zeit Bezug, in der Israel und Juda von Persien in der Provinz Jehud, aber auch weiter bestimmt wurden. Es ist die Zeit nach dem Exil der judäischen Oberschicht in Babylon. Während dieser Zeit wurde Persien zur Weltmacht und besiegte Babylon. Das Buch Jesaja reflektiert in den Kap. 40-55 diesen Prozess. Der auschlaggebende Herrscher ist Kyros (bzw. Cyrus). Ethnien im Exil konnten in ihre Heimat zurückkehren, so auch Judäer.

Die durch Kyros erzeugte Weltmachtsituation des persischen Großreichs

 1. Probleme des (als ursprünglich angenommenen) Esra-Buches

Die Bücher Esra und Nehemia gehörten ursprünglich zusammen, wurden später aber geteilt. Zudem sind sie nur dann richtig zu verstehen, wenn man die heutige Abfolge der Kapitel verändert. In der Septuaginta werden die beiden Bücher gemeinsam als (2.) Esra bezeichnet, in hebräischen Bibeln erfolgte erst seit 1448 eine Trennung der Bücher. (more…)

Einführung in die Exegese und Hermeneutik: Bergpredigt (TUD)

Dienstag 02.05.2017, 11:50-13.20 Uhr

Seminar: Einführung in die exegetischen Methoden und das wissenschaftliche Arbeiten

Thema: 2. Sitzung – Matthäus 5,13-16 (Bergpredigt)

Protokollantinnen: Jessica Plate und Maike Beißwenger

Zu Beginn des Seminars begrüßt der Dozent die Studenten.

 • Organisatorisches:

  Durch mehr Teilnehmer an dem Seminar müssen die Protokolle neu verteilt oder bzw. doppelt besetzt werden.

  Nachfrage des Dozenten, wie wir das Protokoll von Frau Birnbach fanden oder ob es irgendwelche Anmerkungen gibt.

Die Studierenden sollten bis zu der heutigen Sitzung folgende Aufgaben erledigen:

 1. Vergleichen Sie Mt 5,1-12 mit Lk 6,19-26
 2. Überlegen Sie, welche Gliederungsprinzipien verwendet wurden!
 3. Lesen Sie zusätzlich Mt 5,13-16!

Wir beginnen darüber zu reden, was in Lukas 6, Vers 19-26 passiert. Ein Student liest die Verse vor.

1.: Lukas 6, 19-26 (Auszug aus: https://www.bibleserver.com/text/EU/Lukas6)

Was sind die Hauptunterschiede zwischen Mt und Lk?

 • Man wird direkt angesprochen und es sind schon Mahnungen zu hören.
 • „Drohungen“ gehen an das Volk.
 • Im Griechischen steht geschrieben: „Verflucht“ seid ihr.

(more…)

Grundorientierung Bibel: Pentateuch (TUD)

Dienstag 02.05.2017, 09:50-11:30 Uhr

Seminar: Grundorientierung Bibel

Thema: 2. Sitzung – Einführung in die Bibelkunde

Protokollantin: Jessica Plate

 1. Organisatorisches
 • Persönliche Daten in eine Liste des Dozenten eintragen.
 • Eintragen in die Anwesenheitsliste.
 • Dozent gibt uns vertraulich die Zugangsdaten für eine Heidelberger Website.
 • Rückfragen zu dem Protokoll von Frau Birnbach. Alle waren mit ihrem Protokoll einverstanden. Es gab keine Rückfragen.

 1. Begrüßung des Seminars
 2. Für diese Woche haben alle Teilnehmenden aus dem Buch „Bibelkunde“ von Lukas Bormann, Kapitel 2 „Genesis bis Deuteronomium: Der Pentateuch“ gelesen.

 3. Seminarinhalte

Es geht heute um die fünf Bücher Mose, die in der alttestamentlichen Wissenschaft mit dem griechischen Wort „Pentateuch“ bezeichnet werden.

1. Genesis (1. Mose)

2. Exodus (2. Mose)

3. Levitikus (3. Mose)

4. Numeri (4. Mose)

5. Deuteronomium (5. Mose)

(more…)