Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


21. Juni 2017

Joh 17 II (Uni Hd)

Zusammenfassung
vom 19.06.

 

Wir besprachen das in der letzten Sitzung offen Gebliebene. Der Text sieht ab V. 20 segmentiert so aus:

20a Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον,

ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

21a ἵνα πάντες ἓν ὦσιν,

b καθὼς σύ,

c πάτερ,

d ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί,

e ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν,

fα ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ

fβ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

22aα κἀγὼ τὴν δόξαν

aβ ἣν δέδωκάς μοι

aγ δέδωκα αὐτοῖς,

bα ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν·

23aα ἐγὼ ἐν αὐτοῖς

aβ καὶ σὺ ἐν ἐμοί,

bα ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν,

cα ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος

cβ ὅτι σύ με ἀπέστειλας

cγ καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.

    24a Πάτερ,

b ὃ δέδωκάς μοι,

cα θέλω

cβ ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ‘ ἐμοῦ,

d ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν,

eα ἣν δέδωκάς μοι

eβ ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.

25a πάτερ δίκαιε,

b καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω,

c ἐγὼ δέ σε ἔγνων,

dα καὶ οὗτοι ἔγνωσαν

dβ ὅτι σύ με ἀπέστειλας·

26aα καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου

aβ καὶ γνωρίσω,

bα ἵνα ἡ ἀγάπη

bβ ἣν ἠγάπησάς με

bγ ἐν αὐτοῖς ᾖ

bδ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.
(more…)

15. Juni 2017

Joh 17 I Uni Hd


ZUSAMENFASSUNG VOM 12.06.

Wir sprachen zwar manches an, kamen aber über eine intensive und kontroverse Erörterung der anfänglichen Gebetspassage nicht bedeutend hinaus:

17,1b πάτερ,

cα ἐλήλυθεν ἡ ὥρα·

cβ δόξασόν σου τὸν υἱόν,

d ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ,

2a καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός,

b ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.
(more…)

1. Juni 2017

Joh 3,19-36 (Uni Hd)

Zusammenfassung Joh 3,19-36 (29.05.)

Der segmentierte Text ab 3,15 befindet sich hier.

Im Seminar erörterten wir noch einmal knapp den Zusammenhang von Kreuz Jesu und Liebe. Die göttliche Liebe ἀγάπη gibt den einzig geborenen Sohn hin, der am Kreuz „erhöht“ wird – und so die gewaltsamen Möglichkeiten der σάρξ erfährt. Damit erfährt aber auch Gott diese Möglichkeiten und leidet mit dem Sohn. Dies gilt dem gesamten κόσμος,  mithin allen Menschen, wie wir schon aus dem Prolog wissen.

Wir erörterten weiterhin das im Christentum, auch in verschiedenen Gestalten des Protestantismus kontroverse Problem der menschlichen Mitwirkung bzw. der Beteiligung an der Genese von πίστις. Von der Bildverwendung des Johannesevangeliums in 1 und 3 finden wir die Geburtsmetapher, die Luthers Intimitätsmetapher der Vereinigung von Braut und Bräutigam in der „Freiheit eines Christenmenschen“ nicht völlig unähnlich sieht. Das muss sich vielleicht noch setzen und kann in diesem Seminar weiter diskutiert werden. (more…)

25. Mai 2017

Joh 3,1-18 (Uni Hd)

Zusammenfassung vom 22.05.

Wir besprachen Joh 3,1-18. Falls das zu viel werden sollte, drosseln wir das Tempo nach Pfingsten etwas, bitte aber zuerst versuchen! Segmentiert sieht der Text so aus:

3 1a Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων,

b Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ,

c ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

2 aα οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b ῥαββί,

c οἴδαμεν

dα ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος·

dβ οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ ? ποιεῖν

dγ ἃ σὺ ποιεῖς,

e ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ‘ αὐτοῦ.

3 a ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

c ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν,

d οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

4 a Λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος·

b πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν;

cα μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν

cβ καὶ γεννηθῆναι;

5 a ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·

b ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

c ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος,

d οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

6 a τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν,

b καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.

7 α μὴ θαυμάσῃς

β ὅτι εἶπόν σοι

γ δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

8 aα τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ

aβ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις,

bα ἀλλ‘ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται

bβ καὶ ποῦ ὑπάγει·

c οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.

9 aα Ἀπεκρίθη Νικόδημος

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;

10 aα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

bα σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ

bβ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις; (more…)

10. Mai 2017

Das Johannesevangelium (Uni Hd)

Zusammenfassung vom 08.05.

Ich füge jeweils den besprochenen Text in segmentierter Form ein, sodass stets ein klarer Bezug vorhanden ist. Am 08.05. wurde Joh 1,1-14 erörtert.

11a Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

1b καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

1c καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
3a πάντα δι′ αὐτοῦ ἐγένετο,

3b καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4a ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

b καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

5 a καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,

b καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6 a Ἐγένετο ἄνθρωπος,

b ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ,

c ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

7 aα οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν

aβ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός,

b ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι′ αὐτοῦ.

8 a οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,

b ἀλλ′ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.
(more…)

16. April 2017

Das Johannesevangelium (Uni Hd [Mo 16-18 Uhr, KiGa I])

Das Johannesevangelium

 

Ich schlage vor, wesentliche Texte zu besprechen, die exemplarisch das Evangelium erschließen gerade auch die narrativen Fragen. Die Forschung ist bis heute darin uneinig, ob dem Johannesevangelium ein dualistisches Konzept zugrunde liegt, etwa gnostischer Herkunft bzw. als Fortschreibung einer biblischen dualistischen Weisheitsauffassung, wie sie in der SapSal zumindest in den Kap. 6 bis 9 vorliegt. Oder ist es doch eher ein kreuzestheologischer Entwurf? Dies würde besagen, dass Joh 1,14 der wohl zentrale Text wäre und besagte, dass das Fleischwerden des Logos die reale Möglichkeit oder gar Wahrscheinlichkeit des gewaltsamen und grausamen Todes Jesu von Nazareth einschlösse, um den Kosmos zu retten. Dies würde als Geschehen der Liebe gedeutet, welche das gewaltsame Sterben und Leiden Gottes zu einem zentralen Symbol hätte.

Narrativ geht es um dualistische Erzählweisen oder Problemgeschichten Nach der Lektüre und Interpretation von Joh 1.3 und 17 können Sie sich ein eigenständiges, begründetes Urteil bilden.

Weiterhin tragen diese Texte im Kontext von 19,25-21,25 dazu bei, dass Sie sich auf einem literarischen Niveau ein Urteil über die Autorfrage bilden können.

24.04.        Kennenlernen, Seminarplan

08.05.        Joh 1,1-18 I (Der „Prolog“)

15.05.        Joh 1,1-18 II

22.05.        Joh 3,1-36 I (Genauere Bestimmung des semantischen Gehalts)

29.05.        Joh 3,1-36 II

12.06.        Joh 17 I (Abschiedsgebet Jesu)

19.06.        Joh 17 II

26.06.        Joh 19,25-30; 20,1-29 I

03.07.        Joh 19,25-30; 20,1-29 II

10.07.        20,30-21,25 I („Epilog“)

17.07.        20,30-21,25 II

24.07.        Schlussdebatte (more…)