Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


8. Dezember 2019

Joh 3-17

 

17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον
ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον,
ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

18ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται·
ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται,
ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

19αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις
ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον
καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς· ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.

20πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,

ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

21ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

22Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

23Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

24οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.

25Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.

26καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ· ῥαββί,
ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

27Ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν· οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶπον [ὅτι] οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός, ἀλλ’ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.

29ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

30ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.

31Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος [ἐπάνω πάντων ἐστίν]·

32ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.

33ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν.

34ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα.

35ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

36ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ’ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ’ αὐτόν.

17,1Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν·

πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα·

δόξασόν σου τὸν υἱόν,

ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ,

2καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός,

ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.

3αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ

ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν

καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.

4ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον τελειώσας

ὃ δέδωκάς μοι

ἵνα ποιήσω·

5καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ,

παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ

ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.

6Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις

οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου.

σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας

καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.

7νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν·

8ὅτι τὰ ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς,

καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς

ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον,

καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

(more…)

18. November 2019

Urge­schich­te 3

 

 

 

Ein­füh­rung in die exege­ti­schen Metho­den: Die Urge­schich­te
Pro­to­kol­lan­tin: Lena Hau­ner
In der drit­ten Sit­zung wur­de Gene­sis 2 V. 4b bis Gen. 3 V. 24 behan­delt.
Zu Beginn wur­de noch eine Fra­ge aus der letz­ten Woche geklärt, näm­lich wel­cher Typ Gott ist. Wer macht außer­halb der Schöp­fungs­er­zäh­lung nur etwas durch Spra­che und bringt dadurch etwas her­vor? -> Dich­ter
Man kann sich die Schöp­fung wie eine Art 3D-Dru­cker vor­stel­len. Gott hat bestimm­te Ide­en, wel­che er nur durch die Macht der Wor­te in Mate­ria­li­tät umsetzt.

(more…)

17. Oktober 2019

Johan­nes­evan­ge­li­um

Johan­ne­s­pro­log und Joh 3

Der Johan­ne­s­pro­log

 

 

Grie­chi­sche Lek­tü­re des Johan­nes­evan­ge­li­ums

Zu jeder Sit­zung wird hier eine knap­pe Zusam­men­fas­sung ver­öf­fent­licht. Die ers­ten 14 Ver­se des Johevs fin­den sich seg­men­tiert oben im zwei­ten Link.

In der ers­ten Sit­zung haben wir bis 1,5 über­setzt, bis 1,18 soll­ten wir in der zwei­ten kom­men. Trotz­dem bit­te 3,1-15 vor­be­rei­ten. Der Text befin­det sich seg­men­tiert im ers­ten Link oben. Auf Bible­Works als Hilfs­mit­tel wur­de hin­ge­wie­sen.

Da der Pro­log mit dem λόγος und sei­nem Ver­hält­nis zum θεός beginnt, waren auch dog­ma­ti­sche Fra­gen The­ma der Sit­zung. Reli­gi­ons­ge­schicht­li­che Über­le­gun­gen sind aber aus­schlag­ge­bend. Der Zusam­men­hang mit Gen 1 und Prov 8,22ff ist zu beach­ten.

 

 

 

 

 

29. Juni 2019

Zusam­men­fas­sung vom 25.06.

 

Die Sit­zung befass­te sich mit Mt 6,19-34. Zwei The­men sind wich­tig, kei­ne Schät­ze sam­meln und nicht sor­gen.
Erreicht wird das durch mys­ti­sche Ver­sen­kung in bzw. Auf­merk­sam­keit auf Feld­blu­men und Vögel, die von der Schöp­fung ver­sorgt wer­den, ohne dass sie nichts täten.
Das gilt auch für die Glau­ben­den, die sich auf das Reich Got­tes und sei­ne Gerech­tig­keit kon­zen­trie­ren sol­len, dann ergibt sich der all­täg­li­che Bedarf.
Es ent­wi­ckelt sich mit ein neu­es Selbstgver­ständ­nis, dass uns die Schöp­fung anders sehen lässt.
Ob und wie das les­bar ist wur­de u. a. an Dago­bert Duck kon­tro­vers und enga­giert dis­ku­tiert.

25. Mai 2019

Mt 5,21-26, 21.05.

 

The­ma war Mt 5,21-26, der ers­te Text, der mit einer dyna­mi­schen Schrift­aus­le­gung beginnt und sich auf das gehör­te, got­tes­dienst­li­che vor­ge­le­se­ne Tötungs­ver­bot bezieht, Ex 20,13, vgl. Dtn 5,17. Bis zu Mt 5,43 wird das unge­fähr gleich wie­der­holt – und dann mit einem Aus­le­gungs­schritt wei­ter­ge­führt, ich aber sage Euch … bzw. ich lege Euch das heu­te so aus … (more…)

2. November 2018

Sor­ry!

Da mein Tablet streikt, nur so viel: Wir habeb Kapi­tel 3 ganz über­setzt und wer­den am Mon­tag mit Kapi­tel 17 fort­set­zen.

18. Oktober 2018

Der Johan­ne­s­pro­log

1a Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

1b καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

1c καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.
3a πάντα δι′ αὐτοῦ ἐγένετο,

3b καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4a ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

b καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

5 a καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει,

b καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

6 a Ἐγένετο ἄνθρωπος,

b ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ,

c ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

7 aα οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν

aβ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός,

b ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι′ αὐτοῦ.

8 a οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς,

b ἀλλ′ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

9 a Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,

b ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον,

c ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

10 a ἐν τῷ κόσμῳ ἦν,

b καὶ ὁ κόσμος δι′ αὐτοῦ ἐγένετο,

c καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

11 a εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν,

b καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

12 a ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν,

b ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι,

c τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

13 a οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων

b οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς

c οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς

d ἀλλ′ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.

14 aα Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο

aβ καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν,

b καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ,

c δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός …

Wir einig­ten uns dar­auf, ohne Angst zu über­set­zen. Wenn Sie Hil­fe benö­ti­gen, kön­nen Sie stets unter Bible­Works 8 oder im Insti­tut Ver­si­on 10 nach­se­hen, dort sind die Tex­te gram­ma­tisch ana­ly­siert, dazu gibt es vie­le wei­te­re Hilfs­mit­tel. Der Kom­men­tar zum Johan­nes­evan­ge­li­um von Hart­wig Thy­en ist eben­falls sehr hilf­reich, HNT 6, 2015: LSA Rel-BT 003 und im Insti­tut NT 6 D 6;;g. (more…)

13. Mai 2018

Berg­pre­digt: Darm­stadt 08.05.

Pro­to­kol­lan­tin: Julia Schä­fer

 

Semi­nar­in­hal­te:

In die­ser Semi­nar­sit­zung ging es im ers­ten Teil der Sit­zung um die Ver­se 5,17 – 5,20 (Jesu Stel­lung zum Gesetz und den Pro­phe­ten) und im zwei­ten Teil der Sit­zung gin­gen wir wei­ter zu Vers 5,21-5,26 (Vom Töten). (more…)

24. Januar 2018

Grie­chi­sche Lek­tü­re, Johan­nes­evan­ge­li­um, Joh 10,12ff

Wir über­setz­ten Joh 10,12-31 und ent­schie­den uns dann, in der nächs­ten Sit­zung auf 1 Joh 4 über­zu­ge­hen. Seg­men­tiert sieht der über­setz­te Text so aus:

12 μισθωτς κα οκ ν ποιμν,

ο οκ στιν τ πρβατα δια,

θεωρε τν λκον ρχμενον

κα φησιν τ πρβατα κα φεγει –

κα λκος ρπζει ατ κα σκορπζει –

13τι μισθωτς στιν κα ο μλει ατ περ τν προβτων.

 14γ εμι ποιμν καλς κα γινσκω τ μ

κα γινσκουσν με τ μ,
(more…)

17. Januar 2018

Zusam­men­fas­sung vom 15.01.

http://alltagundphilosophie.com.www256.your-server.de/2016/06/12/%c2%a7-6-bildlichkeit/

Wir behan­del­ten den Schluss­teil der dia­lo­gi­schen Pas­sa­gen zu der krea­ti­ven Meta­pher ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου und began­nen mit der Erör­te­rung der bei­den wei­te­ren krea­ti­ven Meta­phern ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων – sowie die weit bekann­te­re: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Seg­men­tiert sieht der Text so aus:
47ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει·
διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε,
ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

 48Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ·
οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι
Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;

49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·
ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω,
ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου,
καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.

50ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου·
ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ,
θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

52Εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι·
νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις.
Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις·
ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ,
οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.

53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ,
ὅστις ἀπέθανεν;
καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον.
τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;

54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·
ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν,
ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν·
ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με,
ὃν ὑμεῖς λέγετε
ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν,

55καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν,
ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν.
κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν,
ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης·
ἀλλ’ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.

56Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν,
Mκαὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη.

57εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν·
πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;

58εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς·
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, m
πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.

59Ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ’ αὐτόν.
Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. (more…)