Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


14. Dezember 2019

Joh 17, 9-20

 

Uni Hei­del­berg

9Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ,

οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ
ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι,
ὅτι σοί εἰσιν,

10καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά,
καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.

11καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ,
καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν,
κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι.
πάτερ ἅγιε,
τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου
ᾧ δέδωκάς μοι,
ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

12ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου
ᾧ δέδωκάς μοι,
καὶ ἐφύλαξα,
καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο
εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.

13νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι
καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ
ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.

14ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου
καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς,
ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

15οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου,
ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.

16ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν
καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.

17ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ·
ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.

18καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον,
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·

19καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν,
ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.

20Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον,
ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,

21ἵνα πάντες ἓν ὦσιν,
καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί,
ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν,
ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. (more…)

9. Dezember 2019

Ent­ste­hung des Chris­ten­t­uns nach der Bibel

Ιn den letz­ten bei­den Sit­zun­gen hol­ten wir Apg 28, Lk 24, 1Kor 15 nach ‒ und began­nen schon mit Joh 20, wo wir mor­gen fort­fah­ren.

Apg 28 ist die Abschluss-Sze­ne des lk Dop­pel­werks. Von Athen als dem intel­lek­tu­el­len Zen­trum der Anti­ke gelangt Pau­lus nach eini­ger Zeit schließ­lich in das aktu­el­le poli­ti­sche Zen­trum Rom, wo er end­lich hin­ge­rich­tet wor­den sein soll.

(more…)

8. Dezember 2019

Gen 4-6,4

 

Pro­to­koll 3.12.2019

In der Sit­zung am 3.12 haben wir uns mit Gen. 4 – Gen. 6,4 beschäf­tigt. Im Fol­gen­den wird kurz das Dis­kus­si­ons­er­geb­nis zu den ein­zel­nen gele­se­nen Abschnit­ten zusam­men­ge­fasst.
Gen. 4,1-16
Vers 10b („Das Blut dei­nes Bru­ders schreit zu mir vom Acker­bo­den her“) bringt zum Aus­druck, dass das Leben eines Men­schen in sei­nem Blut ist. Die­se Bedeu­tung des Blu­tes ist bis heu­te Grund dafür, dass im Juden­tum und Islam Tie­re geschäch­tet wer­den – das Fleisch soll kein Blut ent­hal­ten, wenn es geges­sen wird. Obwohl Kain für sei­ne Tat den Tod erwar­ten könn­te, straft Gott ihn anders für den Mord an sei­nem Bru­der. In Vers 14 wird beschrie­ben, dass Kain nun flüch­tig auf der Erde und vogel­frei ist. Damit Kain nicht umge­bracht wird, erhält er ein Zei­chen von Gott, sodass wer Kain umbringt sie­ben­fach gerächt wird. Die­ser Abschnitt der Bibel zeigt, dass Gott die Todes­stra­fe nicht ande­ren Stra­fen vor­zieht, wie manch­mal behaup­tet wird, son­dern dass Mord und Tot­schlag in der Bibel gene­rell nicht gut­ge­hei­ßen wer­den.

(more…)

24. November 2019

Gen 3

 

 

Wir wid­me­ten uns der Schlan­ge und den Fol­gen für das Got­tes­ver­ständ­nis.

In unse­rem Kurs, aber auch in der Kir­chen­ge­schich­te wur­de die Ver­mu­tung geäu­ßert, die Schlan­ge sei der Satan, von dem in der Apo­ka­lyp­se die Rede ist (vgl. Apk 20,2).
Man kann das unter­su­chen. Die Schlan­ge wird als das wei­ses­te Tier ein­ge­führt, das spre­chen kann und die Lage im Griff hat. Sie bringt Eva und Adam dazu, von einer Frucht des Baums der Erkennt­nis des Guten und Bösen zu essen, sodass die­se sitt­lich so wer­den wie Gott, vgl. Gen 3,22. Da alle ein Ver­bot über­tre­ten hat­ten, wer­den sie bestraft. Bei der Schlan­ge besteht die Stra­fe dar­in, dass sie schlän­geln muss und vom Men­schen zer­tre­ten wer­den kann, wenn sie ihn in die Fer­se beißt. Also kein Satan.

Die Auf­ga­be besteht dar­in sol­che Hypo­the­sen genau zu unter­su­chen.
Statt­des­sen ist die Schlan­ge eine Hel­fer­fi­gur, die Adam/Eva dabei hilft, in einen ande­ren Zustand zu gelan­gen. Das kommt in vie­len Mythen vor.

Nun hat­te Gott also ein Tier geschaf­fen, das es schafft, ein Gebot zu hin­ter­ge­hen.
Das führ­te zu einer All­machts­de­bat­te. Die Erzäh­lung erzählt, das Gott nicht all­mäch­tig ist. Offen­bar hat er sich dazu ent­schie­den nicht all­mäch­tig zu sein.
Wir wer­den das wei­ter beden­ken unter Berück­sich­ti­gung der fol­gen­den Erzäh­lun­gen.

Apg 17

 

 

Die Sit­zung befass­te sich mit Apg 17,16ff, der soge­nann­ten Areo­pag-Rede des Pau­lus. Zu ver­glei­chen ist Weis­heit Salo­mos 13.

Der Areo­pag war der Ort, an dem die Rats­ver­samm­lun­gen tag­te, aber auch Ort frei­er Dis­kur­se wie der­je­ni­gen des Sokra­tes.
Pau­lus erreicht hier also den Platz der ers­ten Auf­klä­rung. Das ist wich­tig, um das Chris­ten­tum auch his­to­risch ein­zu­ord­nen, jeden­falls will Lk uns das zu ver­ste­hen geben.

Das Evan­ge­li­um gilt dem gesam­ten Welt­kreis, wie schon Lk 2,1 fest­hielt. Also ist Gott auch der Gott der grie­chi­schen Kul­tur, dort aber nicht so pro­mi­nent ver­ehrt, ein Pro­blem des Kul­tur­kon­takts.
Neben den offi­zi­ell ver­ehr­ten Gött*innen fin­det Pau­lus aber einen Altar, der dem „unbe­kann­ten Gott“ gewid­met. (more…)

23. November 2019

Joh 3,17ff

 

17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον
ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον,
ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

18ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται·
ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται,
ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

19αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις
ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον
καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς·

ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.

20πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς

καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,

ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

21ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,

ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα

ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

22Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν

καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

23Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ,

ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ,

καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

24οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.

25Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.

26καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ·

ῥαββί,

ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,

ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας,

ἴδε οὗτος βαπτίζει

καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

27Ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν·

οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν

οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε

ὅτι εἶπον [ὅτι] οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός,

ἀλλ’ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.

(more…)

16. November 2019

Joh 3 I

 

3 1a Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων,

b Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ,

c ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

2 aα οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b ῥαββί,

c οἴδαμεν

dα ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος·

dβ οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν

dγ ἃ σὺ ποιεῖς,

e ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ‘ αὐτοῦ.

3 a ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

c ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν,

d οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

4 a Λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] Νικόδημος·

b πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν;

cα μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν

cβ καὶ γεννηθῆναι;

5 a ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·

b ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

c ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος,

d οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.

6 a τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν,

b καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος πνεῦμά ἐστιν.

7 α μὴ θαυμάσῃς

β ὅτι εἶπόν σοι

γ δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν.

8 aα τὸ πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ

aβ καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις,

bα ἀλλ‘ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται

bβ καὶ ποῦ ὑπάγει·

c οὕτως ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος.

9 aα Ἀπεκρίθη Νικόδημος

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

b πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι;

10 aα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς

aβ καὶ εἶπεν αὐτῷ·

bα σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ

bβ καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις;11 aα ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι

aβ ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν

aγ καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν,

b καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε.

12 a εἰ τὰ ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε,

b πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ ἐπουράνια πιστεύσετε;

13 aα καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν

aβ εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς,

b ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.

14 a Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ,

b οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου,

15 ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.

16 a οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον,

b ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν,

cα ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν

cβ μὴ ἀπόληται.

 

 

Wir sahen, dass das Johan­nes­evan­ge­li­um offen­siv mit dem Miss­ver­ständ­nis­mo­tiv arbei­tet, dass für die inten­dier­ten Leser*innen trans­pa­rent hier am bedau­erns­wer­ten Niko­de­mus für das Neu- bzw. Von-Oben-Gebo­ren-Wer­den dia­lo­gisch durch­ge­spielt wird. Stets liegt ein real mög­li­cher Dop­pel­sinn vor, bei dem die erzähl­ten Dialogpartner*innen Jesu die „fal­sche“ wäh­len, was die inten­dier­ten Leser*innen bemer­ken; vgl. auch Joh 11 für das „Aufstehens“-Problem.

Das Her­an­zie­hen der Schlan­gen-Sto­ry aus Num 21 ver­weist erneut auf das Pro­blem­ge­schich­ten-Modell der Erlö­sung, mit dem das Johan­nes­evan­ge­li­um arbei­tet und dies auch in den Hei­li­gen Schrif­ten der Juden* wie­der­fin­det. Von den gif­ti­gen Schlan­gen erlöst das Anschau­en einer Schlan­ge, die von Mose hoch­ge­hal­ten wird. Dar­auf bezieht Joh die syn­op­ti­schen Erzäh­lun­gen vom „Men­schen­sohn“. Die­ser ist Herr des Sab­bats usf., muss viel lei­den, auf­ste­hen und wird auf den Wol­ken des Him­mels wie­der­kom­men. (Mk 13,24-27).

Die For­mu­lie­rung ὑψωθῆναι δεῖ (3,14b) spielt auf den Lei­dens- und Kreu­zi­gungs­as­pekt des Schick­sals  des Men­schen­sohns an, der zur Fol­ge hat, dass das Ster­ben Jesu für die Glau­ben­den bzw. Ver­trau­en­den eben­falls das ewi­ge Leben erlan­gen.

Ohne Zwei­fel inte­griert Joh auch den im Chris­ten­tum übli­chen Sün­den­ko­de. Da das aber in 3,16 als Gesche­hen der Lie­be ver­stan­den wird, ist wohl noch etwas mehr zu ver­ste­hen.

Das gilt vor allem auch für das Ver­ständ­nis von „Auf­ste­hen, Gericht“, wie wir in der Fol­ge sehen wer­den. Die apo­ka­lyp­ti­sche Auf­fas­sung die­ser Sach­ver­hal­te im Kon­text des syn­op­ti­schen „Men­schen­sohns“ wird im Johan­nes­evan­ge­li­um negiert. Beson­ders Bult­mann hat das her­me­neu­tisch gut reflek­tiert.

M. E. ist über ihn  hin­aus mit Peirce und Witt­gen­stein der ein­deu­tig bild­li­che Cha­rak­ter von reli­giö­sen Kon­zep­ten fest­zu­hal­ten.  M. E. belegt die Debat­te um die sog. „Nah­tod­erfah­run­gen“ die­sen Sach­ver­halt. Dass Haber­mas jetzt „Glau­be und Wis­sen“ aus­führ­lich neu the­ma­ti­siert hat, ist ver­dienst­voll. „Wis­sen“ im Sin­ne der expe­ri­men­tel­len Metho­de ist in reli­giö­sen Äuße­run­gen kaum der Fall.

Bult­mann hat das m. E. zurecht im Sin­ne der Recht­fer­ti­gungs­leh­re ver­stan­den. Fal­sche Sicher­hei­ten fah­ren las­sen, ist das Modell des Glau­bens.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. November 2019

Johan­ne­s­pro­log 2

Uni Hei­del­berg

1,15 aα Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ
aβ καὶ κέκραγεν λέγων·
b οὗτος ἦν ὃν εἶπον·
c ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν,
d ὅτι πρῶτός μου ἦν.
16 aα ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν
aβ καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·
17a ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη,
b ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.
18 a Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε·
bα μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς
bβ ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

Nach der Erzäh­lung der Flei­sch­wer­dung und der Beto­nung des Schau­ens der gött­li­chen δόξα des λόγος wech­selt der Pro­log per homo­se­mes Wort­spiel in die Vater-Sohn-Meta­pho­rik, die aber mög­li­cher­wei­se schon in der Σοφία-Seman­tik von Prov 8,22ff ange­legt ist. Auch μονογενής wird hier zum ers­ten Mal ver­wen­det. Aus 1,13 wis­sen wir, dass Gott gebiert, doch der ein­zig­ge­bo­re­ne Sohn und die gebo­re­nen glau­ben­den Kin­der lie­gen sote­risch auf zwei Ebe­nen, der erlös­ten Kin­der und des erlö­sen­den Sohns. (more…)

28. Oktober 2019

Ent­ste­hung 2

 

Pro­to­koll­füh­rer: Mar­ko Nemet ___________________________________________________________________

1. Orga­ni­sa­to­ri­sches Das Semi­nar beginnt mit einer Ver­spä­tung, sechs Teil­neh­mer sind Anwe­send. Da neue Teil­neh­mer anwe­send sind, erklärt Prof. Dr. Mar­tin Pött­ner wie das Semi­nar auf­ge­baut ist und bringt die The­ma­tik näher. Anschlie­ßend fragt er nach, ob es noch Fra­gen oder Anmer­kun­gen zum Pro­to­koll von letz­ter Woche gibt. Kei­ner der Anwe­sen­den hat eine Fra­ge oder Anmer­kung. Die Anwe­sen­heits­lis­te wird her­um gege­ben. 2. Sach­in­halt Für die heu­ti­ge Ver­an­stal­tung wird Lukas 6 Vers 20 – 49 vor­ge­le­sen. Anschlie­ßend des­sen bit­tet Herr Pött­ner, die Teil­neh­mer durch eine Dis­kus­si­on mit­ein­an­der zu klä­ren, wie die­ser Text zusam­men­hängt mit dem Text vom ers­ten Semi­nar­tags (Lukas 1,5-2,15). Als ers­tes Ergeb­nis des­sen kommt ein Zusam­men­hang zwi­schen Lukas 1, 52-54: 51 Er übt Gewalt mit sei­nem Arm und zer­streut, die hof­fär­tig sind in ihres Her­zens Sinn. 52 Er stößt die Gewal­ti­gen vom Thron und erhebt die Nied­ri­gen. 53 Die Hung­ri­gen füllt er mit Gütern und lässt die Rei­chen leer aus­ge­hen. 54 Er gedenkt der Barm­her­zig­keit und hilft sei­nem Die­ner Isra­el auf, 55 (https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/10001/19999/, letz­ter Zugriff: 22.10.2019) und Lukas 6, 21 & 25: 21 Selig seid ihr, die ihr jetzt hun­gert; denn ihr sollt satt wer­den. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint; denn ihr wer­det lachen. 25 Weh euch, die ihr jetzt satt seid; denn ihr wer­det hun­gern. Weh euch, die ihr jetzt lacht; denn ihr wer­det wei­nen und kla­gen. (https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/52/60001/69999/, letz­ter Zugriff: 22.10.2019). (more…)

Urge­schich­te 2

 

Exege­ti­sche Metho­den
Pro­to­kol­lan­tin: Sara Ruiß­in­ger

Im zwei­ten Semi­nar wird über den Abschnitt Gene­sis 1-2 V. 4a dis­ku­tiert.
Zunächst wur­de über die Schöp­fung gespro­chen. Die Wör­ter, die Gott von sich gibt, haben eine star­ke Gewich­tung, da ihnen Taten fol­gen. Durch die All­mäch­tig­keit Got­tes geht die Fähig­keit ein­her, Din­ge nur durch die Spra­che umzu­set­zen. Als Gott die Erde erschaf­fen hat, hat er dies nur durch Spra­che getan. Durch den Satz „es wer­de Licht“ und die direk­te Umset­zung die­ses Vor­gangs, sieht man anhand der Schöp­fung, wie mäch­tig und stark die Wör­ter Got­tes sind. Nach­dem er die Schöp­fung abge­schlos­sen und die­se für sehr gut befun­den hat, war der Vor­gang abge­schlos­sen. Auf­grund des bis­her auf­ge­zeig­ten Sach­ver­halts stellt sich die Fra­ge, wel­cher Typ Gott sein muss, wenn er so vor­geht. Wer geht so mit Spra­che um? Nach­dem er die Schöp­fung für sehr gut befun­den hat, zwei­fel­te er spä­ter an der Rich­tig­keit sei­nes Tuns. Anhand die­ser The­ma­tik lässt sich schlie­ßen, dass Gen. 1 kein Schöp­fungs­be­richt ist. (more…)