Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


Joh 3,17ff

 

17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον
ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον,
ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ.

18ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται·
ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται,
ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.

19αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις
ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον
καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς·

ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.

20πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς

καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,

ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

21ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,

ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα

ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.

22Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν

καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

23Ἦν δὲ καὶ ὁ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ,

ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ,

καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

24οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ Ἰωάννης.

25Ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάννου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ.

26καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ·

ῥαββί,

ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου,

ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας,

ἴδε οὗτος βαπτίζει

καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

27Ἀπεκρίθη Ἰωάννης καὶ εἶπεν·

οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν

οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ.

28αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρτυρεῖτε

ὅτι εἶπον [ὅτι] οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός,

ἀλλ’ ὅτι ἀπεσταλμένος εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου.

29ὁ ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται.

30ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.

31Ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· ὁ ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστιν καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ. ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος [ἐπάνω πάντων ἐστίν]·

32ὃ ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει.

33ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι ὁ θεὸς ἀληθής ἐστιν.

34ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ λαλεῖ, οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα.

35ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.

36ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ’ ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ’ αὐτόν.

 

Wir kamen bis 3,28. Zu den schwie­ri­gen Orten Ainon und Salim, vgl. hier. Es bleibt unklar und hat beför­dert, dass Tra­di­tio­nen der Täu­fer­grup­pe etwa in Sama­ria pos­tu­liert wur­den. Der Punkt ist aber, dass die Sze­ne in τὴν Ἰουδαίαν γῆν loka­li­siert wur­de (3,22). Die­ser Aus­druck unter­schei­det es von Jeru­sa­lem (vgl. 2,23, wo die Niko­de­mos-Sze­ne loka­li­siert ist).

Inhalt­lich ver­such­ten wir, die Oben-Unten-Seman­tik und eben­so die Geburts­se­man­tik zu ver­ste­hen. Tat­säch­lich arbei­tet das Johan­nes­evan­ge­li­um mit einer stark deter­mi­nie­ren­den Erzähl­wei­se, was schon seit 1,5 erwo­gen wer­den muss. Das Kom­men des Logos bzw. des Lich­tes ist das Gericht. Da die Wer­ke der Men­schen in der Fins­ter­nis böse waren, wol­len sie nicht, dass das Licht die­se offen­bar macht. Das wird mit der Lei­den­schaf­ten-Oppo­si­ti­on Lie­ben vs. Has­sen plau­si­bi­li­siert. M. E. spricht das eher gegen ein sich aus deli­be­ra­ti­vem frei­em Wil­len Ent­schei­den, was auch Schlei­er­ma­cher mit der Beto­nung der reli­giö­sen Prä­va­lenz des Gefühls zu errei­chen such­te.

Wich­tig ist, dass die erzähl­te Welt von der post­s­o­kra­ti­schen Ent­wick­lung der ers­ten Auf­klä­rung  (Micha­el Ham­pe, Die drit­te Auf­klä­rung, 2018) bestimmt ist. Die Aus­ein­an­der­set­zun­gen gehen dia­lo­gisch bzw. diatre­ben­haft und strei­tig vor sich, was wir noch ver­tie­fen müs­sen. Es ist aber stets ein Über­schrei­ten des eige­nen Vor­ver­ständ­nis­ses not­wen­dig, was wir exem­pla­risch in der Niko­de­mos-Sze­ne wahr­nah­men.

 

 

« Urge­schich­te 3 – Apg 17 »

Info:
Joh 3,17ff ist Beitrag Nr. 8383
Autor:
Martin Pöttner am 23. November 2019 um 14:31
Category:
Allgemein
Tags:
 
Trackback:
Trackback URI

Keine Kommentare »

No comments yet.

Kommentar-RSS: RSS feed for comments on this post.

Leave a comment