Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


Zusam­men­fas­sung vom 15.01.

http://alltagundphilosophie.com.www256.your-server.de/2016/06/12/%c2%a7-6-bildlichkeit/

Wir behan­del­ten den Schluss­teil der dia­lo­gi­schen Pas­sa­gen zu der krea­ti­ven Meta­pher ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου und began­nen mit der Erör­te­rung der bei­den wei­te­ren krea­ti­ven Meta­phern ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων – sowie die weit bekann­te­re: Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. Seg­men­tiert sieht der Text so aus:
47ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ θεοῦ ἀκούει·
διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε,
ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἐστέ.

 48Ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ·
οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι
Σαμαρίτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;

49ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·
ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω,
ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου,
καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.

50ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου·
ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

51ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ἐάν τις τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ,
θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

52Εἶπον [οὖν] αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι·
νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις.
Ἀβραὰμ ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις·
ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ,
οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα.

53μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ,
ὅστις ἀπέθανεν;
καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον.
τίνα σεαυτὸν ποιεῖς;

54ἀπεκρίθη Ἰησοῦς·
ἐὰν ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν,
ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν·
ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με,
ὃν ὑμεῖς λέγετε
ὅτι θεὸς ἡμῶν ἐστιν,

55καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν,
ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν.
κἂν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν,
ἔσομαι ὅμοιος ὑμῖν ψεύστης·
ἀλλ’ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.

56Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν,
Mκαὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη.

57εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν·
πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις
καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;

58εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς·
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, m
πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί.

59Ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ’ αὐτόν.
Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.

101Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων
ἀλλ’ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής·

2ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων.

3τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει
καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει
καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ’ ὄνομα
καὶ ἐξάγει αὐτά.

4ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ,
ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται
καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ,
ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ·

5ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν,
ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ,
ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

6Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς,
ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα
ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς.

7Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ Ἰησοῦς·
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων.

8πάντες ὅσοι ἦλθον [πρὸ ἐμοῦ] κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί,
ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.

9ἐγώ εἰμι ἡ θύρα·
δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται
καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει.

10ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ
ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ·
ἐγὼ ἦλθον
ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν.

 11Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός.
ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·

Gram­ma­tisch gab es Rück­fra­gen zur Über­set­zung von μὴ … als „etwa“ (8,53). Hier zieht die Regel, dass es sich um eine Fra­ge han­delt, bei der die Ant­wort „Nein!“ erwar­tet wird. Also Jesus ist kei­nes­falls „grö­ßer“ o. Ä. als Abra­ham. Zu εἰ μὴ … vgl. http://www.zeno.org/Pape-1880/A/%CE%B5%E1%BC%B0+%CE%BC%E1%BD%B5 .
Für Joh 8 ist die „Samaritaner“/„Judäer“-Differenz aus­schlag­ge­bend, was in der Anti­se­mi­tis­mus-Fra­ge im Blick auf das Johan­nes­evan­ge­li­um viel­leicht etwas ent­las­ten könn­te.
Bei der The­ma­ti­sie­rung der Abra­ham-Figur ist aus­schlag­ge­bend, dass Johan­nes dies in der erzähl­ten Situa­ti­on auf die „Wer­ke Abra­hams“ bezieht, der zwar gehor­sam war, aber nicht töte­te (Gen 22). Die Pha­ri­sä­er beab­sich­ti­gen aber, Jesus zu töten und wol­len ihn stei­ni­gen – ein nar­ra­ti­ver Punkt, der erklärt, war­um 8,1-11 in das Kapi­tel ein­ge­fügt wur­de.
Ansons­ten knüpft Johan­nes an den uni­ver­sa­len Cha­rak­ter Abra­hams an, wel­cher der „Vater vie­ler Völ­ker“ ist, was ähn­lich Pau­lus nutzt – und spä­ter die Mus­li­me. Johan­nes nimmt hier wie in 1,1 auf die Weis­heits­se­man­tik Bezug.
Her­me­neu­ti­sche Fra­gen zur johann­ei­schen Bil­der­welt beschäf­tig­ten uns bei der Erör­te­rung von Joh 10,1-11. Ruben Zim­mer­mann hat einen Ansatz vor­ge­stellt, der auch rhe­to­ri­sche Aspek­te berück­sich­tigt. Er scheint auch den alten Gegen­satz von Sach- und Bild-Hälf­te hin­ter sich gelas­sen zu haben. Wei­ter gehe ich, indem ich unter­stel­le, dass aus­ge­hend von der Urge­schich­te unter­stellt wer­den darf, dass die bibli­schen Reli­gio­nen prin­zi­pi­ell „bild­lich“ kom­mu­ni­zie­ren. Für unse­re Fra­gen ist dabei aus­schlag­ge­bend, dass – wie auch sonst im NT – die erlö­sen­de Bezie­hung zwi­schen Jesus und den Glau­ben­den unter Ver­wen­dung von Tier­bil­dern dar­ge­stellt wird. Wir ver­such­ten uns zu ver­deut­li­chen, dass biblisch das des­halb mög­lich erscheint, weil ein schar­fer Tier-Mensch-Dual in der Bibel eher nicht exis­tiert (Gen 9, Kohe­let, Hiob, Jes 11, Röm 8). Das gilt eben­so für Pflan­zen.
M. E. ermög­licht es die­se Auf­fas­sung, dass der gute Hir­te sein Leben für sei­ne Scha­fe gibt, bild­lich aus­zu­drü­cken. Das kann in eine ande­re reli­giö­se Aus­sa­ge über­setzt wer­den, ohne dass die­se „eigent­li­che“ bzw. bild­lo­se Spra­che wäre.
Krea­tiv sind die Meta­phern in Joh 8,12, 10,7.11 des­halb, weil sie die Akti­vi­tät der Leser/innen vor­aus­set­zen, zu ver­ste­hen, dass die Meta­pher sich vom gewöhn­li­chen Sprach­ge­brauch unter­schei­det, wes­halb der Pre­di­ger Eber­hard Jün­gel als Bei­spiel („Ich bin das Fens­ter“) erfand, um den mög­li­cher­wei­se schon gewöhn­lich gewor­de­nen Gebrauch von „Ich bin die Tür zu den Scha­fen“ für die Gemein­de nach­voll­zieh­ba­rer zu machen.

Auf­ga­ben zur nächs­ten Sit­zung

Über­set­zen Sie Joh 10,12-31 und seg­men­tie­ren Sie den Text!

 

Besu­chen  Sie mich auch auf www.bildungundalltag.de

« Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Darm­stadt – Gen 8-9 »

Info:
Zusam­men­fas­sung vom 15.01. ist Beitrag Nr. 6788
Autor:
Martin Pöttner am 17. Januar 2018 um 17:44
Category:
Griechische Lektüre,Johannesevangelium
Tags:
 
Trackback:
Trackback URI

Keine Kommentare »

No comments yet.

Kommentar-RSS: RSS feed for comments on this post.

Leave a comment