Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


Grie­chi­sche Lek­tü­re des Johan­nes­evan­ge­li­ums (Uni Hd)

Wir über­setz­ten 19,25-30; 20,1-18.

25Εστκεισαν δ παρ τ σταυρ τοησο

μτηρ ατο

καἡ αδελφ τς μητρς ατο,

Μαρα το Κλωπ

κα Μαρα Μαγδαλην.

26ησος ον δν τν μητρα

κα τν μαθητν παρεσττα ν γπα,

λγει τ μητρ·

γναι,


δε υἱός σου.

27ετα λγει τ μαθητ·

δε μτηρ σου.

καπ‘ κενης τς ρας λαβεν μαθητς ατν ες τδια.

 28Μετ τοτο εδς ησος


τι δη πντα τετλεσται,

να τελειωθ γραφ,

λγει·

διψ.

29σκεος κειτο ξους μεστν·

σπγγον ον μεστν το
ξους σσπ περιθντες

προσνεγκαν ατο τ στματι.

30τε ον λαβεν τ
ξος [] ησος επεν·

τετλεσται, κα κλνας τν κεφαλν

παρδωκεν τ πνεμα.

201Τ δ μι τν σαββτων Μαρα Μαγδαληνρχεται πρω

σκοτας τι οσης ες τ μνημεον

κα βλπει τν λθον ρμνον κ το μνημεου.

2τρχει ον καρχεται πρς Σμωνα Πτρον

κα πρς τν λλον μαθητν

ν φλει ησος

κα λγει ατος·

ραν τν κριον κ το μνημεου

κα οκ οδαμεν πο
θηκαν ατν.

3ξλθεν ον Πτρος

καλλος μαθητς

καρχοντο ες τ μνημεον.

4τρεχον δ ο δο μο·

καλλος μαθητς προδραμεν τχιον το Πτρου

καλθεν πρτος ες τ μνημεον,

5κα παρακψας

βλπει κεμενα τθνια,

ο μντοι εσλθεν.

6ρχεται ον κα Σμων Πτρος κολουθν ατ

κα εσλθεν ες τ μνημεον,

κα θεωρε τθνια κεμενα,

7κα τ σουδριον,

ν π τς κεφαλς ατο,

ο μετ τν θονων κεμενον

λλ χωρς ντετυλιγμνον ες να τπον.

τε ον εσλθεν καλλος μαθητς
λθν πρτος ες τ μνημεον κα εδεν καπστευσεν·

9οδπω γρ δεισαν τν γραφν

τι δε ατν κ νεκρν ναστναι.

10πλθον ον πλιν πρς ατος ο μαθητα.

 11Μαρα δ εστκει πρς τ μνημείῳ
ξω κλαουσα.

ς ον κλαιεν,

παρκυψεν ες τ μνημεον

12κα θεωρε δο γγλους ν λευκος καθεζομνους,

να πρς τ κεφαλ

κανα πρς τος ποσν,

που κειτο τ σμα τοησο.

13κα λγουσιν ατκενοι·

γναι,

τ κλαεις;

λγει ατος τι

ραν τν κριν μου,

κα οκ οδα ποθηκαν ατν.

14Τατα εποσα
στρφη ες τ
πσω κα θεωρε τν ησον σττα

κα οκ δει τι ησος στιν.

15λγει ατησος·

γναι,

τ κλαεις;

τνα ζητες;

κενη δοκοσα

τι κηπουρς στιν

λγει ατ·

κριε,

ε σβστασας ατν,

επ μοι

ποθηκας ατν,

κγ ατν ρ.

16λγει ατησος·

Μαριμ.

στραφεσα κενη λγει ατ
βραϊστ·

ραββουνι,

λγεται διδσκαλε

17λγει ατησος·

μ μου πτου,

οπω γρ ναββηκα πρς τν πατρα·

πορεου δ πρς τος δελφος μου

κα επ ατος·

ναβανω πρς τν πατρα μου

κα πατρα μν

κα θεν μου

κα θεν μν.

18ρχεται Μαριμ Μαγδαλην
γγλλουσα τος μαθητας τι

ἑώρακα τν κριον,

κα τατα επεν ατ.

Wich­tig ist zu sehen, wie plan­voll das Johan­nes­evan­ge­li­um gestal­tet ist. Die Figu­ren unter dem Kreuz Jesu sind für den wei­te­ren Ver­lauf der Erzäh­lung wich­tig, ins­be­son­de­re der Schü­ler, den Jesus lieb­te, und Maria aus Mag­da­la. Die Evan­ge­li­en der Evan­ge­li­en­samm­lung erzäh­len alle stets anders. Wir sahen uns kurz an, dass auch im Mat­thäu­sevan­ge­li­um die flüch­ten­den Frau­en zunächst als ers­te den „Auf­ge­stan­de­nen“ zuerst sehen.

Zu den Pro­ble­men der theo­lo­gisch-dog­ma­ti­sche Rede­wei­se von Auf­er­ste­hung, Auf­er­we­ckung ist in Joh 11 meta­kom­mu­ni­ka­tiv anhand eines mit Miss­ver­ständ­nis­sen arbei­ten­den Dis­kur­ses zwi­schen Jesus und sei­nen Schüler/innen die Rede. Daher wird im Johan­nes­evan­ge­li­um die Rede­wei­se vom „auf­ste­hen“, „auf­ge­weckt­wer­den“ usf. gerecht­fer­tigt. Es gibt in der Bibel weder eine grie­chi­sche, hebräi­sche oder ara­mäi­sche Voka­bel für z. B. „Auferste­hung“ o. Ä. קוֻם (kum), νίσταναι (anhi­sta­nai) und γείρεσθαι (ege­i­rest­hai) bezeich­nen sowohl den all­täg­li­chen Vor­gang des Auf­ste­hens bzw. Auf­ge­weckt­wer­dens als auch den­je­ni­gen, wel­cher dem Tod folgt. Die glei­che Ambi­gui­tät liegt beim „Schla­fen“ (κοιμν [koiman]) vor, vgl. z. B. Dan 12,2f. Zur­zeit respek­tie­ren offen­bar nur eini­ge weni­ge der Übersetzer/innen der „Bibel in gerech­ter Spra­che“ die­sen bibli­schen Sach­ver­halt. Das Johan­nes­evan­ge­li­um macht die­sen Sach­ver­halt expli­zit trans­pa­rent, eben­so wie das von „Oben- bzw. Neu-“ Gebo­ren­wer­den in Joh 3 als genu­in reli­giö­se, bild­li­che Sprech­wei­se. Auch hier wird das Unge­wöhn­li­che die­ser Sprech­wei­se mit­tels des Miss­ver­ständ­nis-Motivs meta­kom­mu­ni­ka­tiv trans­pa­rent gemacht.

Zu den all­ge­mei­nen Pro­ble­men vgl. hier. Die Erzäh­lun­gen vom „Auf­ste­hen“ Jesu sind für anti­ke Leser/innen wie die Wun­der­erzäh­lun­gen μύθοι (mythoi). Für die LXX zog Phi­lo von Alex­an­dri­en die Kon­se­quenz der Alle­go­re­se.

Das Mus­ter der Erzähl­wei­se vom Schü­ler, den Jesus lieb­te, ist seit Joh 13,23 im Ver­hält­nis zu Petrus dadurch geprägt, dass jener sehr oft etwas bes­ser ver­steht o. Ä. Hier läuft er schnel­ler und „glaubt“ auch – anders als Petrus (20,8). Aber die fol­gen­de Begrün­dung scheint das Erzähl­mus­ter zu irri­tie­ren, an das sich der/die Leser/in mög­li­cher­wei­se schon gewöhnt hat.

9οδπω σάρξ δεισαν τν γραφν

τι δε ατν κ νεκρν ναστναι.

Wir kön­nen das als Hin­weis auf die Erzäh­lung von den soge­nann­ten „Emma­us­jün­gern“ (Lk 24,13ff) lesen, in der Jesus zunächst uner­kannt die Schrif­ten aus­legt, wes­halb der Mes­si­as bzw. Chris­tus ster­ben muss­te.

Maria aus Mag­da­la ist seit 20,1 die Haupt­fi­gur, daher ist es kei­ne Über­ra­schung, dass Jesus ihr zuerst erscheint. Nur vor dem Hin­ter­grund der ande­ren Erzäh­lun­gen seit 1Kor 15,3ff könn­te das als Über­ra­schung erschei­nen. Auch bei Mt erscheint Jesus zuerst Frau­en, aber nur hier der Maria aus Mag­da­la allein – und als ers­ter. Wenn Sie Lk 24, Mt 28 und 1Kor 15 ruhig lesen, wer­den Sie sehen, dass die Erst­erschei­nung Jesu vor Petrus nur sicher in 1Kor 15,3ff ist, jeden­falls wird das nar­ra­tiv in Joh 20 aus­ge­schlos­sen. Mit den Femi­nis­tin­nen wür­de ich beto­nen, dass es wich­tig ist, dass sie als Frau und Schü­le­rin die­se Erst­erschei­nung hat, sodass die Erschei­nungs­er­zäh­lun­gen der Prä­ka­no­ni­schen Edi­ti­on ins­ge­samt als geschlech­ter­ge­recht ange­se­hen wer­den kön­nen.

Wie bei Lk ver­kennt sie Jesus zuerst. Erst als er sie ver­traut mit ihrem Namen Maria ange­re­det hat, erkennt sie ihn als ihren Leh­rer. Jesus weist ab, dass sie ihn berührt oder fest­hält, er sei noch nicht zu sei­nem Vater auf­ge­stie­gen. M. E. soll das beto­nen, dass die Erschei­nungs­sze­ne nur einen Aspekt sei­ner Rück­kehr zum Vater dar­stellt, also kei­ne Wie­der­her­stel­lung der direk­ten inti­men Ver­traut­heit der gemein­sa­men Leh­rer-Schü­le­rin-Zeit. Das wird nach Joh 17 anders sein. Gleich­wohl ist das Got­tes­kon­zept das­sel­be wie in Joh 17. Die Schüler/innen sind in der Lie­be inein­an­der wie Vater und Sohn inein­an­der sind. Der Sohn ist in der Lie­be in sei­nen Schüler/innen – und umge­kehrt. Und alle sind in Gott. Alle Aspek­te sind mit­hin als Rela­ta unter­schie­den und zugleich in der Rela­ti­on Lie­be auf­ein­an­der bezo­gen.

Zu den Debat­ten, ab wann im Chris­ten­tum der Tag nach dem Sab­bat als regel­mä­ßi­ger Ver­samm­lungs­tag gehen wird, vgl. hier. Letzt­lich läuft das auf Ende des zwei­ten Jhdts. d. Z. hin­aus. Joh 20 könn­te viel­leicht als Beleg wie­der Bar­na­bas­brief gese­hen wer­den, dass das zu Beginn des 2. Jhdts. ange­fan­gen hat. Sonn­tag aber ist für das Johan­nes­evan­ge­li­um kein rich­ti­ger Begriff für die­sen Tag. Zur jüdi­schen Zäh­lung, die für das Johan­nes­evan­ge­li­um gilt und hin­ter 20,1 steht, vgl. hier.

Auf­ga­ben zur nächs­ten Sit­zung

1. Über­set­zen Sie Joh 20,19-21,14 und seg­men­tie­ren Sie den Text!

2. Was besagt νεφσησεν (20,22)?

3. Ver­su­chen Sie z. B. über Bible­Works 8 her­aus­zu­fin­den, wor­auf in 20,22 ange­spielt ist!

4. Berührt Tho­mas Jesus?

5. Gibt es unge­wöhn­li­che Erzähl­zü­ge in Joh 20,19ff?

6. Ken­nen Sie schon jeman­den, der nicht sieht und gleich­wohl glaubt?

« Die Para­die­s­er­zäh­lung (Tech­ni­sche Uni Darm­stadt) – Ver­gleich Gen 1-3 (Tech­ni­sche Uni­ver­si­tät Darm­stadt) »

Info:
Grie­chi­sche Lek­tü­re des Johan­nes­evan­ge­li­ums (Uni Hd) ist Beitrag Nr. 6682
Autor:
Martin Pöttner am 29. November 2017 um 18:22
Category:
Allgemein
Tags:
 
Trackback:
Trackback URI

Keine Kommentare »

No comments yet.

Kommentar-RSS: RSS feed for comments on this post.

Leave a comment