Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


Joh 20,30ff (Uni Hd)

Der besprochene und am nächsten Montag abschließend zu besprechende Text sieht folgendermaßen aus:

30Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ],

ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

31ταῦτα δὲ γέγραπται

ἵνα πιστεύ [σ]ητε

ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,

καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

211Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς

ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος·

ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

2Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος

καὶ Θωμᾶς

ὁ λεγόμενος Δίδυμος

καὶ Ναθαναὴλ

ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας

καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου

καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος·

ὑπάγω ἁλιεύειν.

λέγουσιν αὐτῷ·

ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί.

ἐξῆλθον

καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον,

καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.

4Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν,

οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ

ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

5λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς·

παιδία,

μήτι προσφάγιον ἔχετε;

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ·

οὔ.

6ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·

βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον,

καὶ εὑρήσετε.

ἔβαλον οὖν,

καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.

7λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος

ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ·

ὁ κύριός ἐστιν.

Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας

ὅτι ὁ κύριός ἐστιν

τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο,

ἦν γὰρ γυμνός,

καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν,

8οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον,

οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς

ἀλλ‘ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων,

σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

9Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην

καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.

10λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·

ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.

11ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος

καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν·

καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

12Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·

δεῦτε ἀριστήσατε.

οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν·

σὺ τίς εἶ;

εἰδότες

ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.

13ἔρχεται Ἰησοῦς

καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον

καὶ δίδωσιν αὐτοῖς,

καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.

14τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

15Ὅτε οὖν ἠρίστησαν

λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς·

Σίμων Ἰωάννου,

ἀγαπᾷς με πλέον τούτων;

λέγει αὐτῷ·

ναὶ κύριε,

σὺ οἶδας

ὅτι φιλῶ σε.

λέγει αὐτῷ·

βόσκετὰ ἀρνία μου.

16λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον·

Σίμων Ἰωάννου,

ἀγαπᾷς με;

λέγει αὐτῷ·

ναὶ κύριε,

σὺ οἶδας

ὅτι φιλῶ σε.

λέγει αὐτῷ·

ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

17λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον·

Σίμων Ἰωάννου,

φιλεῖς με;

ἐλυπήθη ὁ Πέτρος

ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον·

φιλεῖς με;

καὶ λέγει αὐτῷ·

κύριε,

πάντα σὺ οἶδας,

σὺ γινώσκεις

ὅτι φιλῶ σε.

λέγει αὐτῷ [ὁ Ἰησοῦς]·

βόσκετὰ πρόβατά μου.

18Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

ὅτε ἦς νεώτερος,

ἐζώννυες σεαυτὸν

καὶ περιεπάτεις

ὅπου ἤθελες·

ὅταν δὲ γηράσῃς,

ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου,

καὶ ἄλλος σεζώσει

καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

19τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν.

καὶ τοῦτο εἰπὼν

λέγει αὐτῷ·

ἀκολούθει μοι.

20Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος

βλέπει τὸν μαθητὴν

ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς

ἀκολουθοῦντα,

ὃς καὶ ἀνέπεσενἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ

καὶ εἶπεν·

κύριε,

τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

21τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος

λέγει τῷ Ἰησοῦ·

κύριε,

οὗτος δὲ τί;

22λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·

ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι,

τί πρὸς σέ;

σύ μοι ἀκολούθει.

23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς

ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει·

οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει

ἀλλ’·

ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι

τί πρὸς σέ];

24Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶτούτων

καὶ ὁ γράψας ταῦτα,

καὶ οἴδαμεν

ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

25Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς,

ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ‘ ἕν,

οὐδ‘ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία.

Klärung erfuhr 30Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐ…, dass Jesus also viele andere σημεῖα getan habe, die woanders oder auch gar nicht aufgeschrieben worden seien (vgl. auch die relative Entsprechung zu 21,25).

Der Ausdruck σημεῖα bezeichnet Wundererzählungen und die Erzählungen von den Erscheinungen des „Aufgestandenen“, also dasjenige, was seit der Rhetorik des Aristoteles als Kleingattung Mythoi genannt wurde, Bultmann z. T. Legenden. Wir näherten uns diesen Bildern narratologisch. Seit der klassischen Philosophie gilt das als bildliche Rede, m. E. reagiert darauf auch Gen 1,26f, wo zumindest nach der wohl angemessenen LXX-Übersetzung die Rede davon ist, dass Gott die Menschen verschiedengeschlechtlich nach seinem Bild (, das er von sich selbst hat,) geschaffen hat (vgl. auch Gen 5,1f). Die Urgeschichte fungiert als Einleitung zur Bibel – und entwickelt narrativ auch ihre hermeneutischen Prinzipien. Also akzeptiert die Bibel die antike Rede von den Bildern, ohne damit zu sagen, dass es sich um bloße, rein fiktionale Bilder handele.

Wie Thyen u. a. zeigen, behält Overbeck Recht, dass Joh 21 kein Nachtrag ist. Es gibt vor allem keine textkritischen Evidenzen wie bei Joh 8,1ff und Mk 16,9ff. Das würde sich nur ändern, wenn andere Texte gefunden würden.

211Μετὰ ταῦτα nimmt eine nicht seltene Wendung im Johannesevangelium auf – und m. E. darf man/frau in Erwägung ziehen, ob das mit „nach diesen Zeichen“ paraphrasiert werden darf. Denn dann wird eine Zählung der „Offenbarungen“ eingeführt.

Es beginnt eine Erzählung in Galiläa. Auch bestimmte Namen wie Natanaël aus Joh 1,46ff werden eingeführt. Narrativ ist das dadurch geleitet, dass das Johannesevangelium neben den Erscheinungen in Jerusalem weitere Erscheinungen erzählen möchte, die in Galiläa stattfinden (vgl. Mk 14,27f und 16,7). Wichtig ist die Erwähnung der Zebedaiden, von denen einer Johannes heißt. Da der Schüler, den Jesus liebte, anwesend ist, wie der Text in der Folge belegt, könnte es einer derjenigen beiden Schüler sein, die nicht namentlich genannt werden. Seit der Präkanonischen Edition wird in der Überschrift „Johannes, der Zebedaide“ für den expliziten Autor als Namen gewählt, was aber nicht zwingend ist, es ist aber eine Lektüremöglichkeit.

Die folgende Story ist eine Fortschreibung von Lk 5,1ff. Es wurde zudem erwogen, ob nicht auch auf Speisungswunder angespielt werde, was m. E. möglich ist. Denn die Story mit Petrus ist auf 21,15ff hin entworfen. Seine Handlung sich das Obergewand „anzuziehen“, „sich damit zu gürten“ Luther (vgl. διεζώσατο in 21,7 mit σεζώσει usf. in 21,18), wird in 21,18 mit zwei Formulierungen rhetorisch wiederaufgenommen

Jedenfalls orientiert sich die Szene an den Mahlgemeinschaften mit Jesus, die typisch für ihn sind – und besonders im Lukasevangelium ausführlich erzählt werden.

Petrus will immer der Erste sein, so auch hier, das führt aber in der Folge zu einem dramatischen Dialog, der nur dann sinnvoll ist, wenn der/die implizite Leser/in sich an die dreimalige Verleugnung Jesu durch Petrus erinnern soll (Joh 18parr). Das homoseme Wortspiel von ἀγαπᾶν und φιλεῖν ist im Johannesevangelium nicht völlig selten, tritt aber in 20f gehäuft auf.

Die Konzentration auf das Liebessemantik muss – soll der Text als Epilog zum Johannesevangelium gelten können – durch das Leidensthema ergänzt werden. Wer also „Hirte“ sein soll, wird das gleiche Schicksal erleiden wie der „gute Hirte“ in Joh 10 (vgl. ἀκολούθει in 21,19): eine subtile Anspielung auf das Kreuzesnachfolgekonzept.

Wie die göttliche Liebe das Leiden erträgt, so auch die Liebe der Schüler/innen.

Es ist mithin eher abwegig hier einen Text zu finden, der eine Legitimationserzählung für Petrus als ersten Bischof von Rom bieten soll. Das ist historisch ohnehin falsch. Aber hier ist im Sinne des Johannesevangeliums gemeint, dass die Gewaltlosigkeit der Liebe Leiden einschließt.

Aufgaben zur nächsten Sitzung

  1. Übersetzen und segmentieren Sie den restlichen Text bis 21,25!
  2. Liebte Jesus alle Schüler/innen?
  3. Wenn Sie diese Frage mit „Ja!“ beantworten sollten, wie ist dann die Formulierung „der
    Schüler, den Jesus liebte“, zu beurteilen?


« Das Buch Hiob (Bibelkunde Heidelberg) – Der Schüler den Jesus liebte »

Info:
Joh 20,30ff (Uni Hd) ist Beitrag Nr. 6373
Autor:
Martin Pöttner am 24. Juli 2017 um 10:03
Category:
Johannesevangelium
Tags:
 
Trackback:
Trackback URI

Keine Kommentare »

No comments yet.

Kommentar-RSS: RSS feed for comments on this post.

Leave a comment