Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


Joh 20,30ff (Uni Hd)

Der bespro­che­ne und am nächs­ten Mon­tag abschlie­ßend zu bespre­chen­de Text sieht fol­gen­der­ma­ßen aus:

30Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ],

ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

31ταῦτα δὲ γέγραπται

ἵνα πιστεύ [σ]ητε

ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,

καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

211Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς

ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος·

ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως.

2Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος

καὶ Θωμᾶς

ὁ λεγόμενος Δίδυμος

καὶ Ναθαναὴλ

ὁ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας

καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου

καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο.

3λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος·

ὑπάγω ἁλιεύειν.

λέγουσιν αὐτῷ·

ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί.

ἐξῆλθον

καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον,

καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν.

4Πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν,

οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ

ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

5λέγει οὖν αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς·

παιδία,

μήτι προσφάγιον ἔχετε;

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ·

οὔ.

6ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·

βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον,

καὶ εὑρήσετε.

ἔβαλον οὖν,

καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων.

7λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος

ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ·

ὁ κύριός ἐστιν.

Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας

ὅτι ὁ κύριός ἐστιν

τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο,

ἦν γὰρ γυμνός,

καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν,

8οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον,

οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς

ἀλλ‘ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων,

σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων.

9Ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην

καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον.

10λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·

ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν.

11ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος

καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν·

καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

12Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς·

δεῦτε ἀριστήσατε.

οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν·

σὺ τίς εἶ;

εἰδότες

ὅτι ὁ κύριός ἐστιν.

13ἔρχεται Ἰησοῦς

καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον

καὶ δίδωσιν αὐτοῖς,

καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως.

14τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν.

15Ὅτε οὖν ἠρίστησαν

λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς·

Σίμων Ἰωάννου,

ἀγαπᾷς με πλέον τούτων;

λέγει αὐτῷ·

ναὶ κύριε,

σὺ οἶδας

ὅτι φιλῶ σε.

λέγει αὐτῷ·

βόσκετὰ ἀρνία μου.

16λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον·

Σίμων Ἰωάννου,

ἀγαπᾷς με;

λέγει αὐτῷ·

ναὶ κύριε,

σὺ οἶδας

ὅτι φιλῶ σε.

λέγει αὐτῷ·

ποίμαινε τὰ πρόβατά μου.

17λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον·

Σίμων Ἰωάννου,

φιλεῖς με;

ἐλυπήθη ὁ Πέτρος

ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον·

φιλεῖς με;

καὶ λέγει αὐτῷ·

κύριε,

πάντα σὺ οἶδας,

σὺ γινώσκεις

ὅτι φιλῶ σε.

λέγει αὐτῷ [ὁ Ἰησοῦς]·

βόσκετὰ πρόβατά μου.

18Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι,

ὅτε ἦς νεώτερος,

ἐζώννυες σεαυτὸν

καὶ περιεπάτεις

ὅπου ἤθελες·

ὅταν δὲ γηράσῃς,

ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου,

καὶ ἄλλος σεζώσει

καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις.

19τοῦτο δὲ εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν θεόν.

καὶ τοῦτο εἰπὼν

λέγει αὐτῷ·

ἀκολούθει μοι.

20Ἐπιστραφεὶς ὁ Πέτρος

βλέπει τὸν μαθητὴν

ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς

ἀκολουθοῦντα,

ὃς καὶ ἀνέπεσενἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ

καὶ εἶπεν·

κύριε,

τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε;

21τοῦτον οὖν ἰδὼν ὁ Πέτρος

λέγει τῷ Ἰησοῦ·

κύριε,

οὗτος δὲ τί;

22λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·

ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι,

τί πρὸς σέ;

σύ μοι ἀκολούθει.

23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς

ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει·

οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς

ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει

ἀλλ’·

ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι

τί πρὸς σέ];

24Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶτούτων

καὶ ὁ γράψας ταῦτα,

καὶ οἴδαμεν

ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ ἡ μαρτυρία ἐστίν.

25Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς,

ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ‘ ἕν,

οὐδ‘ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία.

Klä­rung erfuhr 30Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐ…, dass Jesus also vie­le ande­re σημεῖα getan habe, die woan­ders oder auch gar nicht auf­ge­schrie­ben wor­den sei­en (vgl. auch die rela­ti­ve Ent­spre­chung zu 21,25).

Der Aus­druck σημεῖα bezeich­net Wun­der­erzäh­lun­gen und die Erzäh­lun­gen von den Erschei­nun­gen des „Auf­ge­stan­de­nen“, also das­je­ni­ge, was seit der Rhe­to­rik des Aris­to­te­les als Klein­g­at­tung Mythoi genannt wur­de, Bult­mann z. T. Legen­den. Wir näher­ten uns die­sen Bil­dern nar­ra­to­lo­gisch. Seit der klas­si­schen Phi­lo­so­phie gilt das als bild­li­che Rede, m. E. reagiert dar­auf auch Gen 1,26f, wo zumin­dest nach der wohl ange­mes­se­nen LXX-Über­set­zung die Rede davon ist, dass Gott die Men­schen ver­schie­den­ge­schlecht­lich nach sei­nem Bild (, das er von sich selbst hat,) geschaf­fen hat (vgl. auch Gen 5,1f). Die Urge­schich­te fun­giert als Ein­lei­tung zur Bibel – und ent­wi­ckelt nar­ra­tiv auch ihre her­me­neu­ti­schen Prin­zi­pi­en. Also akzep­tiert die Bibel die anti­ke Rede von den Bil­dern, ohne damit zu sagen, dass es sich um blo­ße, rein fik­tio­na­le Bil­der han­de­le.

Wie Thy­en u. a. zei­gen, behält Over­beck Recht, dass Joh 21 kein Nach­trag ist. Es gibt vor allem kei­ne text­kri­ti­schen Evi­den­zen wie bei Joh 8,1ff und Mk 16,9ff. Das wür­de sich nur ändern, wenn ande­re Tex­te gefun­den wür­den.

211Μετὰ ταῦτα nimmt eine nicht sel­te­ne Wen­dung im Johan­nes­evan­ge­li­um auf – und m. E. darf man/frau in Erwä­gung zie­hen, ob das mit „nach die­sen Zei­chen“ para­phra­siert wer­den darf. Denn dann wird eine Zäh­lung der „Offen­ba­run­gen“ ein­ge­führt.

Es beginnt eine Erzäh­lung in Gali­läa. Auch bestimm­te Namen wie Nat­anaël aus Joh 1,46ff wer­den ein­ge­führt. Nar­ra­tiv ist das dadurch gelei­tet, dass das Johan­nes­evan­ge­li­um neben den Erschei­nun­gen in Jeru­sa­lem wei­te­re Erschei­nun­gen erzäh­len möch­te, die in Gali­läa statt­fin­den (vgl. Mk 14,27f und 16,7). Wich­tig ist die Erwäh­nung der Zebe­dai­den, von denen einer Johan­nes heißt. Da der Schü­ler, den Jesus lieb­te, anwe­send ist, wie der Text in der Fol­ge belegt, könn­te es einer der­je­ni­gen bei­den Schü­ler sein, die nicht nament­lich genannt wer­den. Seit der Prä­ka­no­ni­schen Edi­ti­on wird in der Über­schrift „Johan­nes, der Zebe­dai­de“ für den expli­zi­ten Autor als Namen gewählt, was aber nicht zwin­gend ist, es ist aber eine Lek­tü­re­mög­lich­keit.

Die fol­gen­de Sto­ry ist eine Fort­schrei­bung von Lk 5,1ff. Es wur­de zudem erwo­gen, ob nicht auch auf Spei­sungs­wun­der ange­spielt wer­de, was m. E. mög­lich ist. Denn die Sto­ry mit Petrus ist auf 21,15ff hin ent­wor­fen. Sei­ne Hand­lung sich das Ober­ge­wand „anzu­zie­hen“, „sich damit zu gür­ten“ Luther (vgl. διεζώσατο in 21,7 mit σεζώσει usf. in 21,18), wird in 21,18 mit zwei For­mu­lie­run­gen rhe­to­risch wie­der­auf­ge­nom­men

Jeden­falls ori­en­tiert sich die Sze­ne an den Mahl­ge­mein­schaf­ten mit Jesus, die typisch für ihn sind – und beson­ders im Luka­sevan­ge­li­um aus­führ­lich erzählt wer­den.

Petrus will immer der Ers­te sein, so auch hier, das führt aber in der Fol­ge zu einem dra­ma­ti­schen Dia­log, der nur dann sinn­voll ist, wenn der/die impli­zi­te Leser/in sich an die drei­ma­li­ge Ver­leug­nung Jesu durch Petrus erin­nern soll (Joh 18parr). Das homo­se­me Wort­spiel von ἀγαπᾶν und φιλεῖν ist im Johan­nes­evan­ge­li­um nicht völ­lig sel­ten, tritt aber in 20f gehäuft auf.

Die Kon­zen­tra­ti­on auf das Lie­bes­se­man­tik muss – soll der Text als Epi­log zum Johan­nes­evan­ge­li­um gel­ten kön­nen – durch das Lei­dens­the­ma ergänzt wer­den. Wer also „Hir­te“ sein soll, wird das glei­che Schick­sal erlei­den wie der „gute Hir­te“ in Joh 10 (vgl. ἀκολούθει in 21,19): eine sub­ti­le Anspie­lung auf das Kreu­zes­nach­fol­ge­kon­zept.

Wie die gött­li­che Lie­be das Lei­den erträgt, so auch die Lie­be der Schüler/innen.

Es ist mit­hin eher abwe­gig hier einen Text zu fin­den, der eine Legi­ti­ma­ti­ons­er­zäh­lung für Petrus als ers­ten Bischof von Rom bie­ten soll. Das ist his­to­risch ohne­hin falsch. Aber hier ist im Sin­ne des Johan­nes­evan­ge­li­ums gemeint, dass die Gewalt­lo­sig­keit der Lie­be Lei­den ein­schließt.

Auf­ga­ben zur nächs­ten Sit­zung

  1. Über­set­zen und seg­men­tie­ren Sie den rest­li­chen Text bis 21,25!
  2. Lieb­te Jesus alle Schüler/innen?
  3. Wenn Sie die­se Fra­ge mit „Ja!“ beant­wor­ten soll­ten, wie ist dann die For­mu­lie­rung „der
    Schü­ler, den Jesus lieb­te“, zu beur­tei­len?


« Das Buch Hiob (Bibel­kun­de Hei­del­berg) – Der Schü­ler den Jesus lieb­te »

Info:
Joh 20,30ff (Uni Hd) ist Beitrag Nr. 6373
Autor:
Martin Pöttner am 24. Juli 2017 um 10:03
Category:
Johannesevangelium
Tags:
 
Trackback:
Trackback URI

Keine Kommentare »

No comments yet.

Kommentar-RSS: RSS feed for comments on this post.

Leave a comment