Zum Inhalt springen


Alltag und Philosophie - Im Alltag liegen Weisheit und Liebe verborgen …


Grie­chi­sche Lek­tü­re und Exege­se des Johan­nes­evan­ge­li­ums

Wir über­setz­ten Joh 20,10-31. Das sieht seg­men­tiert fol­gen­der­ma­ßen aus:

10ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺς οἱ μαθηταί.

 

11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα.

ὡς οὖν ἔκλαιεν,

παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον

 

12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους,

ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ

καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν,

ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.

 

13καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι·

γύναι,

τί κλαίεις;

λέγει αὐτοῖς ὅτι

ἦραν τὸν κύριόν μου,

καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν.

 

14Ταῦτα εἰποῦσα

ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω

καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα

καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν.

 

15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς·

γύναι,

τί κλαίεις;

τίνα ζητεῖς;

ἐκείνη δοκοῦσα

ὅτι ὁ κηπουρός ἐστιν

λέγει αὐτῷ·

κύριε,

εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν,

εἰπέ μοι

ποῦ ἔθηκας αὐτόν,

κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ.

 

16λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς·

Μαριάμ.

στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί·

ραββουνι,

ὃ λέγεται

διδάσκαλε

 

17λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς·

μή μου ἅπτου,

οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα·

πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου

καὶ εἰπὲ αὐτοῖς·

ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου

καὶ πατέρα ὑμῶν

καὶ θεόν μου

καὶ θεὸν ὑμῶν.

 

18Ἔρχεται Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι

ἑώρακα τὸν κύριον,

καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.

 

19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων

καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων

ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων,

ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς

καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον

καὶ λέγει αὐτοῖς·

εἰρήνη ὑμῖν.

 

20καὶ τοῦτο εἰπὼν

ἔδειξεν τὰς χεῖρας

καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς.

ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον.

 

21εἶπεν οὖν αὐτοῖς [ὁ Ἰησοῦς] πάλιν·

εἰρήνη ὑμῖν·

καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ πατήρ,

κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς.

 

22καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησεν

καὶ λέγει αὐτοῖς·

λάβετε πνεῦμα ἅγιον·

 

23ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς,

ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται.

 

24Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα,

ὁ λεγόμενος Δίδυμος,

οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν

öὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς.

 

25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί·

ἑωράκαμεν τὸν κύριον.

ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς·

ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων

καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων

καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ,

οὐ μὴ πιστεύσω.

 

26Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ

καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν.

ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων

καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον

καὶ εἶπεν·

εἰρήνη ὑμῖν.

 

27εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ·

φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε

καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου

καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου

καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου,

καὶ μὴ γίνου ἄπιστος

ἀλλὰ πιστός.

 

28ἀπεκρίθη Θωμᾶς

καὶ εἶπεν αὐτῷ·

ὁ κύριός μου

καὶ ὁ θεός μου.

 

29λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·

ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας;

μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες

καὶ πιστεύσαντες.

 

30Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν [αὐτοῦ], ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·

 

31ταῦτα δὲ γέγραπται

ἵνα πιστεύ [σ]ητε

ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ,

καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

 

Die Eva­lua­ti­ons­da­tei befin­det sich hier. Wir kön­nen am 19.12. ger­ne dar­über spre­chen.

Das Zei­chen ὅτι kann gele­gent­lich im Deut­schen als Dop­pel­punkt zur Rede­ein­füh­rung über­setzt wer­den (z. B. 13d). Wenn man/frau es als „dass“ über­setzt, muss eine direk­te in eine indi­rek­te Rede umfor­mu­liert wer­den.

Die jet­zi­ge Gestalt von 20,1ff ist durch den über­setz­ten Text 19,25ff vor­be­rei­tet. Denn wich­ti­ge Figu­ren wie der Schü­ler, den Jesus lieb­te, und Maria von Mag­da­la ste­hen unter dem Kreuz, Petrus nicht, was sich in 21 dann zeigt. Es ist viel­leicht mög­lich, dass die Erzäh­lung davon, dass Maria aus Mag­da­la als ers­te den Auf­ge­stan­de­nen sah, die frü­hes­te war – weil Frau­en weni­ger ange­se­hen waren o. Ä. M. E. ist das aber uner­heb­lich, denn im Johan­nes­evan­ge­li­um ver­hält es sich im Unter­schied zu 1Kor 15 und Lk 24 eben so, wo Petrus als der ers­te Zeu­ge unter­stellt wird. Es gibt im Neu­en Tes­ta­ment also zumin­dest zwei Auf­fas­sun­gen dar­über, wer den Auf­ge­stan­de­nen als ein­zel­ner Mensch zuerst sah: ein Mann (Petrus) und eine Frau (Maria aus Mag­da­la). M. E. scheint es sich so zu ver­hal­ten, dass Joh 20 sich kri­tisch mit Lk 24 aus­ein­an­der­setzt, aber auch dar­auf bezieht. In der Erzäh­lung über Maria ist wich­tig, dass sie Jesus nicht anfas­sen oder fest­hal­ten soll. Das dürf­te auf den wohl gar nicht so ungläu­bi­gen Tho­mas vor­aus­ver­wei­sen, der die Wun­den Jesu berüh­ren will, das auch darf, dies aber nicht expli­zit erzählt wird.

Die Ein­bla­sung des Geis­tes nimmt wört­lich auf Gen 2,7LXX Bezug; vgl. ἐνεφύσησεν in 22. Das zeigt zunächst, dass der Lebens­atem als Geist ver­stan­den wer­den kann, vgl. auch Gen 6,3 (LXX). Wahr­schein­lich ist der Unter­schied, dass der Geist im Johan­nes­evan­ge­li­um zum ewi­gen Leben führt, was ja seit Gen 3 aus­ge­schlos­sen erscheint.

In 30f wird eine Meta­ebe­ne zum Text ein­ge­nom­men, in die­sem Buch sind nicht alle Zei­chen auf­ge­schrie­ben, die Jesus getan hat usf. Vor allem wird klar, dass es sich um ein Buch han­delt, des­sen Sinn der Glau­be bzw. das Ver­trau­en, der direkt ange­re­de­ten Leser/inn/en ist. Das führ­te uns zur Autor­fra­ge, die nach den bis­her zur Kennt­nis genom­me­nen Tex­ten mit Johan­nes beant­wor­tet wer­den muss. Das führ­te zur Fra­ge der Über­schrif­ten und zur Kanon­fra­ge, vgl. hier. Dar­über u. a. kön­nen wir am 19. spre­chen. M. E. ist mit Tro­bisch zu unter­stel­len, dass die Autoren­na­men wohl stets durch die Apos­tel­ge­schich­te ver­mit­telt sind. Anders als er wür­de ich sagen, dass das Neue Tes­ta­ment mit expli­zi­ten Autoren arbei­tet, die gele­gent­lich auch die tat­säch­li­chen oder rea­len sind – wie bei eini­gen Pau­lus­brie­fen. Das ist aber kein Betrug, son­dern Lite­ra­tur. Auf­merk­sa­me Leser/innen kön­nen das näm­lich her­aus­fin­den.

Auf­ga­ben zum 19.12.

  1. Über­set­zen und seg­men­tie­ren Sie Joh 21,1-25!
  2. Lieb­te Jesus nur den „Schü­ler, den Jesus lieb­te“?

« Ankün­di­gung: 10.01. Vor­trag über die Schlan­ge und das Geschlech­ter­pro­blem (TUD) – Grie­chi­sche Lek­tü­re und Exege­se des Johan­nes­evan­ge­li­ums »

Info:
Grie­chi­sche Lek­tü­re und Exege­se des Johan­nes­evan­ge­li­ums ist Beitrag Nr. 5807
Autor:
Martin Pöttner am 15. Dezember 2016 um 17:02
Category:
Griechische Lektüre
Tags:
 
Trackback:
Trackback URI

Keine Kommentare »

No comments yet.

Kommentar-RSS: RSS feed for comments on this post.

Leave a comment